Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu -   NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Studia prowadzone zgodnie w wymogami ministerialnymi.

Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON.

Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK
Studia polecane przez specjalistów medycyny naturalnej

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek już dziś
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracowniach akademickich WSNoZ.
 
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Czesne za semestr: 975 zł 875 zł
Całkowity koszt studiów:
3900 zł 3500 zł
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji i promocja czesnego do 07 05 2021 
Planowany zjazd i Inauguracja: 29.05.2021r.

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dla pielęgniarek, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

Czas trwania specjalizacji:

Łączna liczba godzin wynosi 995 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Lliczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 665 godzin, w tym: część teoretyczna 420 godzin, część praktyczna 245 godzin

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:
 • Określić potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej. 
 • Rozpoznać i określić konieczny zakres opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zaplanować charakter opieki nad podopiecznym, rodziną. 
 • Zdiagnozować sytuację trudną. 
 • Określić swoje kompetencje w rozwiązaniu sytuacji trudnej, problemowej. 
 • Współdziałać w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych.
 • Sformułować cele i zakres aktywizacji podopiecznego, rodziny.
 • Rozpoznać zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną w środowisku.
 • Rozpoznać i interpretować problemy opiekuńcze rodziny. 
 • Uzasadnić znaczenie rodziny w procesie opieki i samoopieki w leczeniu oraz rehabilitacji w różnych sytuacjach zdrowotnych i społecznych. 
 • Określić sytuacje (czynniki) ryzyka zagrożenia zdrowia. 
 • Ocenić trafność celów i planów działań pielęgniarskich w sytuacjach nietypowych. 
 • Dobrać odpowiedni model opieki pielęgniarskiej do stanu i sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Doradzać pielęgniarkom w formułowaniu celów i planowaniu działań. 
 • Opracowywać szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego. 
 • Analizować i wdrażać standardy opieki do praktyki pielęgniarskiej. 
 • Omówić rolę pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu pacjenta, rodziny w oparciu o wybrany model, teorię pielęgnowania. 
 • Różnicować modele opieki pielęgniarskiej. 
 • Określić cele i zakres aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować świadomy udział podopiecznego, rodziny w procesie pielęgnowania i edukacji.
 • Komunikować się efektywnie z człowiekiem zdrowym, chorym, rodziną, grupą społeczną, dobierając odpowiednie metody i techniki komunikowania się. 
 • Doradzać w zakresie samoopieki i podstawowych czynności życia codziennego. 
 • Prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, zdrowotnych i społecznych. 
 • Doradzać w zakresie wspierania zdrowia i przeciwdziałać jego zagrożeniom. 
 • Doradzać, inspirować, realizować działania edukacyjne.
 • Analizować i oceniać efektywność działań pielęgniarskich. 
 • Opracować koncepcję i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Rozpoznać oczekiwania personelu w zakresie kształcenia i samokształcenia. 
 • Projektować programy doskonalenia dla pielęgniarek rodzinnych.
 •  Uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów. 
 • Dokonywać samooceny wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Rejestrować, oceniać, uogólniać wyniki swojej pracy. 
 • Opracować i realizować plan własnego rozwoju zawodowego. 
 • Promować zdrowie własne i innych. 
 • Wykorzystać programy promocji zdrowia w konkretnym działaniu. 
 • Współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami na rzecz promocji zdrowia. 
 • Współuczestniczyć w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia. 
 • Opracować pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia. 
 • Wskazać liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia. 
 • Kształtować zachowania etyczne w relacji z podopiecznym, rodziną. 
 • Rozpoznać problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspierać współpracowników w ich rozwiązywaniu. 
 • Nawiązać kontakt i współdziałać z różnymi instytucjami, organizacjami w celu poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny. 
 • Kierować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarek rodzinnych. 
 • Oceniać struktury organizacyjne w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej. 
 • Oceniać zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku. 
 • Przygotować prognozę zapotrzebowania na środowiskową opiekę pielęgniarską.Inicjować zmiany w organizacji pracy. 
 • Formułować cele i zadania pielęgniarki rodzinnej. 
 • Dokumentować proces pielęgnowania.
 • Wykorzystać materiały statystyczne do analizy zdrowia społeczności lokalnej. 
 • Współuczestniczyć w badaniach naukowych dotyczących pielęgniarstwa. 
 • Wykorzystać wyniki badań dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia w okresie pandemii do 19:00.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania
Godziny obsługi telefonicznej i mailowej:

10.00-18.00

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Specjalizacja rodzinna/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 900 zł  

Promocja do 07 05 2021  
3 500 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 727 001 315 

 

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 9 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.